1. Yogesh Kumar(Convener)
  2. Rekha Pathania
  3. Sunny Sharma