1. Prof Yogesh Paul(Convener)
  2. R. K Gupta
  3. Pankaj Kaushal
  4. Arvind Kumar