1. Sunny Sharma(Convener)
  2. Vivek Kumar
  3. Nishesh
  4. Dr. Suresh Chaudhary