1. Anil Kumar(Convener)
  2. Kamal Singh
  3. Nishesh