1. Raj Kumar Jamwal(Convener)
  2. Rekha Pathania
  3. Pankaj Kaushal
  4. Kamal Singh
  5. Bittu Kumari