1. Prof. Raj Kumar Jamwal (Convener)
  2. Prof. Rekha Pathania
  3. Dr. Pankaj Kaushal
  4. Dr. Bittu Kumari